...

Науковий журнал
«МЕХАНІКА ТА МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ»

...
Відкритий доступ

Журнал «Механіка та математичні методи» – це журнал відкритого доступу, що означає, що весь його вміст є доступним для користувача або його установи безкоштовно. Користувачам дозволяється читати, завантажувати, копіювати, розповсюджувати, здійснювати пошук або друкувати повні тексти статей або використовувати їх для будь-яких інших законних цілей без попереднього дозволу видавця або автора.

В якості політики відкритого доступу були прийняті положення Будапештської Ініціативи «Відкритий доступ» (BOAI):

"Під «відкритим доступом» [до рецензованої науковій літератури] мається на увазі вільний доступ до неї через Інтернет, і право кожного користувача читати, завантажувати, копіювати, поширювати, роздруковувати, шукати або робити посилання на повнотекстові статті, проводити пошук роботами-індексаторами, вводити їх як дані в програмне забезпечення або використовувати для інших законних цілей за відсутності фінансових, правових і технічних перешкод, за винятком тих, які регулюють доступ до власне Інтернету. Єдиним обмеженням на відтворення і поширення і єдиною умовою копірайта в цій області повинно бути право автора контролювати цілісність своєї роботи і обов'язкові посилання на його ім'я при використанні роботи та її цитуванні".

Авторська етика
Оригінальність і плагіат

Автори статті повинні гарантувати, що вони написали абсолютно оригінальну роботу, і якщо автори використовували роботу і/або слова інших авторів, це має бути відповідним чином відзначено посиланням або вказано в тексті.

Плагіат має багато форм, від видавання чужої роботи за свою до копіювання або перефразування істотних частин чужої роботи (без посилання на джерело), а також до заяви про свої права на результати, отримані в дослідженнях, виконаних іншими особами. Плагіат у всіх своїх формах є неетичною поведінкою при публікації і є неприпустимим.

Подання одного і того ж рукопису більш ніж в один журнал одночасно є неетичною і неприпустимою поведінкою при публікації. Автору не слід представляти для розгляду в іншому журналі вже опубліковану статтю.

Авторство роботи

Авторство повинно обмежуватися тими особами, хто вніс значний внесок в концепцію, планування, виконання або інтерпретацію описуваного дослідження.

Всі особи, які внесли значний вклад, повинні бути вказані як співавтори. Якщо будь-яка особа брала участь в будь-якій суттєвій частині проекту, то йому повинна бути виражена вдячність, або він повинен бути включений в список співавторів.

Розголошення відомостей і конфлікт інтересів.

Всі автори повинні розкривати у своєму рукописі фінансовий або будь-який інший суттєвий конфлікт інтересів, який міг би вплинути на оцінку їх рукопису. Всі джерела фінансової підтримки проекту мають оприлюднюватись.

Помилки в опублікованих роботах

Якщо автор виявляє значну помилку або неточність у своїй опублікованій роботі, його обов'язком є терміново сповістити головного редактора журналу про це і співпрацювати з головним редактором для того, щоб опублікувати спростування або виправлення статті. Якщо головний редактор дізнається від третьої сторони про те, що опублікована робота містить значну помилку, обов'язком автора є термінове спростування або виправлення статті, або подання головному редактору доказів правильності опублікованої роботи.

Достовірність поданих результатів

Відповідальність за зміст публікації, достовірність наведених в статті результатів несуть автори. Автори повинні звіряти посилання на цитовані роботи.

У представленому в редакцію рукописі автори зобов'язані вказувати в якій установі була виконана робота і в рамках яких наукових програм проводилися дослідження.

Ліцензійна угода

Редакційна колегія наукового журналу «Механіка та математичні методи» перш ніж прийняти рукопис підписує з авторами ліцензійну угоду про надання журналу «Механіка та математичні методи» виняткових прав на даний рукопис. Автори зберігають авторські права, які детально описані в інформації для авторів. Автори повинні прочитати цей бланк до підписання угоди.

Автор підписує ексклюзивну ліцензійну угоду в якій зазначається, що йому належить авторське права на Твір.

Рецензування
Порядок рецензування наукових статей, що надійшли в редакцію журналу:
 1. Рукописи наукових статей, що надійшли в редакцію, проходять обов’язкове рецензування;
 2. Голова редакційної колегії визначає відповідність рукопису статті профілю журналу та вимогам до оформлення;
 3. Після розгляду рукопису статті на засіданні редакційної колегії рукопис направляється на рецензування спеціалісту (доктору або кандидату наук), що має найбільш близьку до теми статті наукову спеціалізацію. Якщо стаття не відповідає тематиці журналу, то автора повідомляють про неможливість її публікації;
 4. Тип рецензування - двостороннє сліпе (анонімне). Надіслані рецензентам рукописи є приватною власністю авторів та містять відомості, що не підлягають розголошенню. Рецензентам не дозволяється робити копії статей, а також передавати статті на рецензування іншому спеціалісту;
 5. Термін рецензування складає не більше двох тижнів;
 6. Рецензент оцінює:
  • відповідність змісту статті її назві;
  • структуру статті (предмет дослідження, постановка задачі, хід проведення досліджень, результати і висновки);
  • наявність в статті наукової або технічної новизни;
  • переваги і недоліки статті.
 7. Всі надані до рецензування матеріали в обов'язковому порядку перевіряються щодо плагіату;
 8. Рецензент дає висновок про можливість публікації статті:
  • прийняти статтю;
  • прийняти статтю із незначною доробкою - автору направляється текст рецензії із пропозицією внести необхідні зміни і доповнення в статтю або аргументовано відмовити зауваження рецензента, далі рукопис статті розглядається на засіданні редакційної колегії на предмет виконання вимог рецензента;
  • розглянути статтю повторно після суттєвої переробки - автору направляється текст рецензії із пропозицією переробити статтю, далі перероблена автором стаття направляється на повторне рецензування;
  • відхилити статтю – мотивована відмова надсилається автору, до повторного розгляду стаття не подається.
 9. Рукописи статей, прийнятих до публікації, автору не повертаються;
 10. Рукописи статей, не прийнятих до публікації, разом із текстом мотивованої відмови, повертаються автору.

Адреса

Одеська державна академія будівництва та архітектури

вул. Дідріхсона, 4, м. Одеса,
Україна, 65029

Тел: +38-048-729-86-26
Email: mmm@ogasa.org.ua